سرور مجازی هلند

سرور مجازی هلند بسته یک - VSN1
 • 25 GB SSD فضا
 • 2000 GB پهنای باند
 • 2 GB رم
 • یک آی پی آی پی
 • 2 هسته پردازنده
 • لینوکس انتخابی سیستم عامل
 • هلند محل سرور
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
 • دایرکت ادمین لایسنس رایگان کنترل پنل
 • دارد بهینه سازی روتینگ ها تا ایران
سرور مجازی هلند بسته دو - VSN2
 • 70 GB SSD فضا
 • 5000 GB پهنای باند
 • 4 GB رم
 • یک آی پی آی پی
 • 4 هسته پردازنده
 • لینوکس انتخابی سیستم عامل
 • هلند محل سرور
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
 • دایرکت ادمین لایسنس رایگان کنترل پنل
 • دارد بهینه سازی روتینگ ها تا ایران
سرور مجازی هلند بسته سه - VSN3
 • 120 GB SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 6 GB رم
 • یک آی پی آی پی
 • 6 هسته پردازنده
 • لینوکس انتخابی سیستم عامل
 • هلند محل سرور
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
 • دایرکت ادمین لایسنس رایگان کنترل پنل
 • دارد بهینه سازی روتینگ ها تا ایران
سرور مجازی هلند بسته چهار - VSN4
 • 160 GB SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 8 GB رم
 • یک آی پی آی پی
 • 8 هسته پردازنده
 • لینوکس انتخابی سیستم عامل
 • هلند محل سرور
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
 • دایرکت ادمین لایسنس رایگان کنترل پنل
 • دارد بهینه سازی روتینگ ها تا ایران
سرور مجازی هلند بسته پنج - VSN5
 • 200 GB SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 12 GB رم
 • یک آی پی آی پی
 • 8 هسته پردازنده
 • لینوکس انتخابی سیستم عامل
 • هلند محل سرور
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
 • دایرکت ادمین لایسنس رایگان کنترل پنل
 • دارد بهینه سازی روتینگ ها تا ایران
سرور مجازی هلند بسته شش - VSN6
 • 230 GB SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 16 GB رم
 • یک آی پی آی پی
 • 8 هسته پردازنده
 • لینوکس انتخابی سیستم عامل
 • هلند محل سرور
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
 • دایرکت ادمین لایسنس رایگان کنترل پنل
 • دارد بهینه سازی روتینگ ها تا ایران