سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران بسته یک - DSI1
 • Intel Xeon 2x E5-2430v2/E5-2430Lv2 CPU
 • 2x SAS 900G Hard Disk
 • 32GB ECC Reg Ram
 • Unlimited Bandwidth
 • 1Gbps Uplink
 • Iran Location
 • Yes KVM 24x7
 • Yes DDos Protection
 • 99/9% Uptime Guarantee
شروع از
24,490,000تومان
سالانه
400,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور اختصاصی ایران بسته دو - DSI2
 • Intel Xeon 2x E5-2430Lv2 CPU
 • 4x SAS 900G Hard Disk
 • 48GB Ram
 • Unlimited Bandwidth
 • 1Gbps Uplink
 • Iran Location
 • Yes KVM 24x7
 • Yes DDos Protection
 • 99/9% Uptime Guarantee
شروع از
36,172,000تومان
سالانه
400,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور اختصاصی ایران بسته سه - DSI3
 • Intel Xeon 2x E5-2670/E5-2650v2 CPU
 • 500GB SSD + 3TB SATA Hard Disk
 • 96GB Ram
 • Unlimited Bandwidth
 • 1Gbps Uplink
 • Iran Location
 • Yes KVM 24x7
 • Yes DDos Protection
 • 99/9% Uptime Guarantee
شروع از
43,372,000تومان
سالانه
400,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور اختصاصی ایران بسته چهار - DSI4
 • Intel Xeon 2x E5-2680 CPU
 • 2x 500GB SSD DC Hard Disk
 • 128GB Ram
 • Unlimited Bandwidth
 • 10Gbps Uplink
 • Iran Location
 • Yes KVM 24x7
 • Yes DDos Protection
 • 99/9% Uptime Guarantee
شروع از
54,172,000تومان
سالانه
400,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید