هاست ویندوز ایران

هاست ویندوز بسته یک - HWB1 0 موجود است

۱۰۰MBفضا
25GBپهنای باند
ندارددامنه ملی رایگان
داردبکآپ گیری ابری
داردSQL Server Enterprise
داردAPP Pool اختصاصی
Pleskکنترل پانل
نامحدودپارک دامین
2ساب دامین
1تعداد سایت
1اکانت FTP
5اکانت ایمیل
1پایگاه داده
اختیاریآیپی اختصاصی
نداردگواهینامه SSL رایگان

هاست ویندوز بسته دو - HWB2 0 موجود است

۲۵۰MBفضا
35GBپهنای باند
دارددامنه ملی رایگان
داردبکآپ گیری ابری
داردSQL Server Enterprise
داردAPP Pool اختصاصی
Pleskکنترل پانل
نامحدودپارک دامین
5ساب دامین
1تعداد سایت
5اکانت FTP
10اکانت ایمیل
1پایگاه داده
اختیاریآیپی اختصاصی
نداردگواهینامه SSL رایگان

هاست ویندوز بسته سه - HWB3 0 موجود است

۵۰۰MBفضا
65GBپهنای باند
دارددامنه ملی رایگان
داردبکآپ گیری ابری
داردSQL Server Enterprise
داردAPP Pool اختصاصی
Pleskکنترل پانل
نامحدودپارک دامین
10ساب دامین
1تعداد سایت
15اکانت FTP
20اکانت ایمیل
2پایگاه داده
اختیاریآیپی اختصاصی
نداردگواهینامه SSL رایگان

هاست ویندوز بسته چهار - HWB4 0 موجود است

2GBفضا
80GBپهنای باند
دارددامنه ملی رایگان
داردبکآپ گیری ابری
داردSQL Server Enterprise
داردAPP Pool اختصاصی
Pleskکنترل پانل
نامحدودپارک دامین
نامحدودساب دامین
1تعداد سایت
نامحدوداکانت FTP
نامحدوداکانت ایمیل
2پایگاه داده
اختیاریآیپی اختصاصی
داردگواهینامه SSL رایگان

هاست ویندوز بسته پنج - HWB5 0 موجود است

5GBفضا
160GBپهنای باند
دارددامنه ملی رایگان
داردبکآپ گیری ابری
داردSQL Server Enterprise
داردAPP Pool اختصاصی
Pleskکنترل پانل
نامحدودپارک دامین
نامحدودساب دامین
1تعداد سایت
نامحدوداکانت FTP
نامحدوداکانت ایمیل
4پایگاه داده
اختیاریآیپی اختصاصی
داردگواهینامه SSL رایگان

هاست ویندوز بسته شش - HWB6 0 موجود است

نامحدودفضا
250GBپهنای باند
دارددامنه ملی رایگان
داردبکآپ گیری ابری
داردSQL Server Enterprise
داردAPP Pool اختصاصی
Pleskکنترل پانل
نامحدودپارک دامین
نامحدودساب دامین
1تعداد سایت
نامحدوداکانت FTP
نامحدوداکانت ایمیل
10پایگاه داده
اختیاریآیپی اختصاصی
داردگواهینامه SSL رایگان