سرور اختصاصی ترکیه

سرور اختصاصی ترکیه بسته یک - DST1
 • Intel Xeon E3-1230 v3 CPU
 • 1xSSD 500GB Hard Disk
 • 32GB Ram
 • Unlimited Bandwidth
 • 1Gbps Uplink
 • Turkey Location
 • Yes KVM 24x7
 • Yes DDos Protection
 • 99/9% Uptime Guarantee
شروع از
37,900,000تومان
سالانه
400,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور اختصاصی ترکیه بسته دو - DST2
 • Intel Xeon E5-2650v2/E5-2650Lv2 CPU
 • 2xSSD 500GB Hard Disk
 • 64GB Ram
 • Unlimited Bandwidth
 • 1Gbps Uplink
 • Turkey Location
 • Yes KVM 24x7
 • Yes DDos Protection
 • 99/9% Uptime Guarantee
شروع از
46,972,000تومان
سالانه
400,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور اختصاصی ترکیه بسته سه - DST3
 • Intel Xeon E5-2670v2 CPU
 • 1xSSD 500GB Hard Disk
 • 96GB Ram
 • Unlimited Bandwidth
 • 1Gbps Uplink
 • Turkey Location
 • Yes KVM 24x7
 • Yes DDos Protection
 • 99/9% Uptime Guarantee
شروع از
55,972,000تومان
سالانه
400,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید