طراحی نرم‌افزار موبایل

طراحی اندروید شخصی پایه - DAP1
طراحی اندروید شخصی پلاس - DAP2
طراحی اندروید خبری پایه - DAK1
طراحی اندروید خبری پلاس - DAK2
طراحی اندروید خدماتی پایه - DAC1
طراحی اندروید خدماتی ویژه - DAC2
طراحی اندروید فروشگاهی پایه - DAS1
طراحی اندروید فروشگاهی ویژه - DAS2