میزبانی وب ویندوز بسته یک

۱۰۰MBفضا
25GBپهنای باند
ندارددامنه ملی رایگان
داردبکآپ گیری ابری
داردSQL Server Enterprise
داردAPP Pool اختصاصی
Pleskکنترل پانل
نامحدودپارک دامین
2ساب دامین
1تعداد سایت
1اکانت FTP
5اکانت ایمیل
1پایگاه داده
اختیاریآیپی اختصاصی
نداردگواهینامه SSL رایگان

میزبانی وب ویندوز بسته دو

۲۵۰MBفضا
35GBپهنای باند
دارددامنه ملی رایگان
داردبکآپ گیری ابری
داردSQL Server Enterprise
داردAPP Pool اختصاصی
Pleskکنترل پانل
نامحدودپارک دامین
5ساب دامین
1تعداد سایت
5اکانت FTP
10اکانت ایمیل
1پایگاه داده
اختیاریآیپی اختصاصی
نداردگواهینامه SSL رایگان

میزبانی وب ویندوز بسته سه

۵۰۰MBفضا
65GBپهنای باند
دارددامنه ملی رایگان
داردبکآپ گیری ابری
داردSQL Server Enterprise
داردAPP Pool اختصاصی
Pleskکنترل پانل
نامحدودپارک دامین
10ساب دامین
1تعداد سایت
15اکانت FTP
20اکانت ایمیل
2پایگاه داده
اختیاریآیپی اختصاصی
نداردگواهینامه SSL رایگان

میزبانی وب ویندوز بسته چهار

2GBفضا
80GBپهنای باند
دارددامنه ملی رایگان
داردبکآپ گیری ابری
داردSQL Server Enterprise
داردAPP Pool اختصاصی
Pleskکنترل پانل
نامحدودپارک دامین
نامحدودساب دامین
1تعداد سایت
نامحدوداکانت FTP
نامحدوداکانت ایمیل
2پایگاه داده
اختیاریآیپی اختصاصی
داردگواهینامه SSL رایگان

میزبانی وب ویندوز بسته پنج

5GBفضا
160GBپهنای باند
دارددامنه ملی رایگان
داردبکآپ گیری ابری
داردSQL Server Enterprise
داردAPP Pool اختصاصی
Pleskکنترل پانل
نامحدودپارک دامین
نامحدودساب دامین
1تعداد سایت
نامحدوداکانت FTP
نامحدوداکانت ایمیل
4پایگاه داده
اختیاریآیپی اختصاصی
داردگواهینامه SSL رایگان

میزبانی وب ویندوز بسته شش

نامحدودفضا
250GBپهنای باند
دارددامنه ملی رایگان
داردبکآپ گیری ابری
داردSQL Server Enterprise
داردAPP Pool اختصاصی
Pleskکنترل پانل
نامحدودپارک دامین
نامحدودساب دامین
1تعداد سایت
نامحدوداکانت FTP
نامحدوداکانت ایمیل
10پایگاه داده
اختیاریآیپی اختصاصی
داردگواهینامه SSL رایگان

Powered by WHMCompleteSolution